Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Shopcademy dostępny pod adresem internetowym shopcademy.pl, prowadzony jest przez CMZ sp. z o.o. z siedzibą w Brąszewicach, 98-277 ul. Zabrodzie 38, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmiescia w Łodzi, XX wydział KRS pod numerem KRS 0000473785, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 8272305077, REGON 101649834
 2. Oferta sklepu i regulamin skierowane są tylko do Przedsiębiorców

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca – CMZ sp. z o.o. z siedzibą w Brąszewicach, 98-277, ul. Zabrodzie 38, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmiescia w Łodzi, XX wydział KRS pod numerem KRS 0000473785, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 8272305077, REGON 101649834 , zwany dalej shopcademy.pl

 1. Klient – przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://shopcademy.pl

 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 11. Produkt – dostawa licencji na utwory, np. na na oprogramowanie (w formie plików css, js i html) lub korzystanie z oprogramowania , lub usługa informatyczna (dostępna w ofercie sklepu)

 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Zabrodzie 38, 98-277 Brąszewice

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@shopcademy.pl

 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies,

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Shopcademy.pl w całości wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za oferowane Produkty, które zostały zamówione przez Przedsiębiorcę

 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych – są cenami netto (nieuwzględnianą podatku VAT) o ile nie zostały oznaczone dopiskiem cena brutto (zawierającą cenę VAT).

 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych nazwy przedsiębiorstwa, imienia i nazwiska Klienta, adresu e-mail, NIPu, adresu przedsiębiorstwa, numeru telefon Klienta

 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresypodany w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu

 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Dostawy, czas realizacji oraz płatności

 1. Dostawa i czas realizacji: produkty udostępnianie są w formie elektronicznej przy pomocy poczty elektronicznej, czas realizacji zamówienia dla gotowych produktów i usług jest podany w opisie produktu
 2. Klient może skorzystać tylko z przedpłaty przy pomocy płatności elektronicznej (przelewem , portfelem elektronicznym lub kartą płatniczą.
 3. Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

§ 9

Reklamacja, zwroty i gwarancja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację,

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni

 4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 5. Zwroty: Otrzymasz zwrot wpłaty, jeśli produkt nie działa zgodnie z opisem (jeśli obecna funkcjonalność oprogramowania pozwala na działanie Produktu zgodnie z opisem) i nie uda się go naprawić – w celu naprawy wymagane jest udostępnienie Sprzedawcy tymczasowego dostępu do panelu administracyjnego, w którym używany jest Produktu. Nie otrzymasz zwrotu, jeśli Produkt nie ma jakiejś funkcji. Wszystkie funkcjonalności Produktu są wymienione w jego opisie.

§ 10

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.